Barion Pixel

Adatkezelési Tájékoztató

2021. május 1. 

Dora Silagyi Jewellery Adatkezelési Tájékoztatója 

 1. BEVEZETÉS 

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az általános  adatvédelmi rendelet (GDPR)1, az Infotv.2, valamint a Webshop működése  szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A  jogszabályok felsorolását Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb  fogalmak ismertetését a 2. számú melléklete tartalmazza. 

Tájékoztató hatálya a Szilágyi Dorottya Zita EV. (a továbbiakban: Adatkezelő) által  működtetett www.dorasilagyi.hu oldalon elérhető webáruházzal (a továbbiakban:  Webshop) működésével kapcsolatban megvalósított valamennyi adatkezelésre  kiterjed. Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységei során Adatfeldolgozót vesz  igénybe, melyekről a 3. számú melléklet ad tájékoztatást. 

1. Megrendelt termék ellenértékének kifizetésével  kapcsolatos adatkezelés
2. Megrendelt termék kiszállításával, személyes átvételével  kapcsolatos adatkezelés
3. Kapcsolattartás
4. Számviteli kötelezettségek céljából kezelt személyes  adatok
5. Panaszkezelés
6. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok

 

Tájékoztató 2021. május 1. napjától visszavonásig hatályos. Adatkezelő fenntartja  magának a jogot, hogy Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa.  Tájékoztató módosítása esetén erről Adatkezelő azonnal közleményt helyez el a  Webshop felületén, illetve a regisztrált felhasználókat erről tájékoztatja. 

 

1 GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

2 Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

 1. ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő megnevezése  Szilágyi Dorottya Zita EV.
Cím  7623 Pécs, Rét utca 35.
Adószám  56802915-1-22
E-mail  studio@dorasilagyi.hu
További elérhetőségek  www.dorasilagyi.hu

 

 

III. ADATKEZELÉSEK 

III.1. Megrendelt termék ellenértékének kifizetésével kapcsolatos  adatkezelés 

A Webshopon megrendelt termék ellenértékének kiegyenlítése érdekében az alábbi  fizetési módozatok vehetők igénybe. 

a) Vételár személyes  

kiegyenlítése személyes átvétel  esetén

b) Közvetlen banki átutalás

Adatkezelés  

célja 

A megrendelt termék vételárának kiegyenlítése
Kezelt adatok  köre

1. vezeték- és keresztnév 

2. cégnév 

3. termék azonosítója 

4. termék ellenértéke 

fizetés ideje.

1. vezeték- és keresztnév 

2. cégnév 

3. bankszámlaszám 

4. megrendelés azonosítója 

5. megrendelt termék  

ellenértéke 

6. fizetés ideje

Jogalap 

a) Természetes személy ügyfél esetén: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a termék értékesítésével kapcsolatos szerződés megkötése és teljesítése. 

A személyes adatok nem, vagy nem megfelelő megadása esetén a  megrendelés nem teljesíthető.

b) Nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az Adatkezelő termék  értékesítéséhez fűződő jogos érdeke.
Időtartam  Adatkezelő a számviteli bizonylatokat 8 évig köteles megőrizni
Adatfeldolgozó  –  Raiffeisen Bank Zrt.

 

 1. b) Közvetlen banki átutalás 

A fizetési módozat választása esetén saját folyószámlájának terhére köteles a  megrendelt termék(ek) ellenértékét Adatkezelő a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133  Budapest, Váci út 116-118.; cégjegyzékszám: 01 10 041042.) vezetett számlára  átutalni. melynek adatkezelésével kapcsolatban további információ ezen a linken  érhető el

Közvetlen banki átutalással kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen  Adatkezelő, valamint számlavezető bankként a Raiffeisen Bank Zrt. férhet hozzá.  Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, melynek keretében  szükségessé válik a személyes adatok továbbítása az említett szervek felé, úgy abban  az esetben a bíróság vagy a hatósági is hozzáférhet a személyes adatokhoz. 

Az érintettet megillető jogosultságok (részletes kifejtését Tájékoztató V. pontja tartalmazza): 

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az  adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, 

 

milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok  illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet,  továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 

 1. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan  személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  
 2. az adatkezelés korlátozásához való jog – kérheti (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése  vagy védelme érdekében), hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne  kezelje; 
 3. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére  vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;  6. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére  bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

Amennyiben valamely érintetti jogával szeretne élni, ezirányú kérelmét a gyors ügyintézés érdekében a  studio@dorasilagyi.hu elektronikus levelezési címen, vagy a II. pontban megadott elérhetőségek egyikén keresztül szíveskedjen jelezni Adatkezelő részére.

 

III.2. Megrendelt termék kiszállításával, személyes átvételével kapcsolatos adatkezelés 

A Webshopon megrendelt termék átvétele érdekében az alábbi módozatok vehetők  igénybe. 

Foxpost  Személyes átvétel

Adatkezelés  

célja

A megrendelt termék megadott címre történő szállítása, vagy  személyes átvétele céljából történő adatkezelés.
Kezelt adatok  köre

1. Szállítási név 

2. Szállítási cím 

3. Telefonszám 

(házhozszállítás  

esetén kötelező) 

4. E-mail cím (kötelező)

1. Átvevő neve 

2. Egyéb önkéntesen  megadott személyes  

adat (elérhetőség)

Jogalap 

a) Természetes személy ügyfél esetén: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a termék  értékesítésével kapcsolatos szerződés megkötése és  teljesítése. 

A személyes adatok nem, vagy nem megfelelő megadása  esetén a megrendelés nem teljesíthető.

b) Nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az Adatkezelő termék  értékesítéséhez fűződő jogos érdeke.
Időtartam  Személyes adatokat Adatkezelő, valamint a lenti  Adatfeldolgozó a termék átvételének idejéig kezeli.  Adatkezelő a számviteli bizonylatokat 8 évig köteles megőrizni
Adatfeldolgozó  Foxpost Zrt. 

 

 1. a) Foxpost Zrt. 

A termék kiszállítása céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen Adatkezelő,  illetve a FoxPost Zrt. (3300 Eger, Pacsirta utca 35/A. cjsz: 10-10-020309 adószám:  25034644-2-10, https://foxpost.hu/csomagkuldes, foxpost_igazgatosag@foxpost.hu) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, melynek  keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása az említett szervek felé,  úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatósági is hozzáférhet a személyes  adatokhoz. 

 1. b) Személyes átvétel 

A személyes átvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen Adatkezelő,  férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, melynek  keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása az említett szervek felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatósági is hozzáférhet a személyes  adatokhoz. 

Az érintettet megillető jogosultságok (részletes kifejtését Tájékoztató V. pontja tartalmazza): 

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az  adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból,  milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok  illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet,  továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 
 3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan  személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  
 4. személyes adatainak törléséhez való jog – kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje; 5. az adatkezelés korlátozásához való jog – kérheti (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése  vagy védelme érdekében), hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne  kezelje; 
 5. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére  vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;  7. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére  bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 8. tiltakozáshoz való jog – kizárólag a nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója gyakorolhatja 

Amennyiben valamely érintetti jogával szeretne élni, ezirányú kérelmét a gyors ügyintézés érdekében a  studio@dorasilagyi.hu elektronikus levelezési címen, vagy a II. pontban megadott elérhetőségek egyikén keresztül szíveskedjen jelezni Adatkezelő részére.

 

III.3. Kapcsolattartás 

Adatkezelés célja  Adatkezelő és az ügyfelek közötti kapcsolattartás,  kommunikáció. Ide tartozik pl. az ékszer  megrendelésének részleteihez szükséges kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre  vezeték- és keresztnév, e-mail cím (amennyiben  szükséges)
Jogalap 

a) Természetes személy ügyfél esetén: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a termék  megvásárlásával kapcsolatos szerződés megkötése  és teljesítése.

b) Nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója  esetén: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az Adatkezelő  termék rendeltetésszerű értékesítéséhez fűződő  jogos érdeke.

Időtartam  Adatkezelő a személyes adatokat a törlési kötelezettség  beálltáig, de legfeljebb 5 év (polgári jogi igények általános  elévülési ideje)

 

A kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen Adatkezelő,  illetve a Webshop fejlesztésével kapcsolatos feladatai ellátása során, illetve  tárhelyszolgáltatóként a Hostinger International Limited (61 Lordou Vironos Street 17.  Lumiel Building, 4th floor 18. Larnaca, CY 6023, Cyprus) érhet hozzá. Amennyiben  bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, melynek keretében szükségessé válik a  személyes adatok továbbítása az említett szervek felé, úgy abban az esetben a  bíróság vagy a hatósági is hozzáférhet a személyes adatokhoz. 

Az érintettet megillető jogosultságok (részletes kifejtését Tájékoztató V. pontja tartalmazza): 

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az  adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból,  milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok  illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet,  továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 
 3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan  személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  
 4. személyes adatainak törléséhez való jog – kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje; 5. az adatkezelés korlátozásához való jog – kérheti (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése  vagy védelme érdekében), hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne  kezelje; 
 5. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére  vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;  7. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére  bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 8. tiltakozáshoz való jog – kizárólag a nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója gyakorolhatja

 

Amennyiben valamely érintetti jogával szeretne élni, ezirányú kérelmét a gyors ügyintézés érdekében a  studio@dorasilagyi.hu elektronikus levelezési címen, vagy a II. pontban megadott elérhetőségek egyikén keresztül szíveskedjen jelezni Adatkezelő részére.

 

III.4. Számviteli kötelezettségek céljából kezelt személyes adatok 

Adatkezelés célja  A könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten  alátámasztó számviteli bizonylatok a számvitelről szóló  2000. évi C. törvényben (Számv. tv.) meghatározott  megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése.
Kezelt adatok köre  – vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelt termék,  megrendelés azonosítója, a személyes átvétel helyszíne,  fizetési mód, megrendelt termék ára.
Jogalap 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – Adatkezelőre  vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

– a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Időtartam  Adatkezelő a számviteli bizonylatokat 8 évig köteles megőrizni.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli  bizonylatok a Szám. tv.-ben meghatározott jogi kötelezettség teljesítése céljából a  személyes adatokhoz elsődlegesen Adatkezelő. Amennyiben bíróság vagy más  hatóság előtt eljárás indult, melynek keretében szükségessé válik a személyes adatok  továbbítása az említett szervek felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatósági  is hozzáférhet a személyes adatokhoz. 

Az érintettet megillető jogosultságok (részletes kifejtését Tájékoztató V. pontja tartalmazza): 

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az  adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból,  milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok  illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet,  továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 
 3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan  személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  
 4. az adatkezelés korlátozásához való jog – kérheti (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése  vagy védelme érdekében), hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne  kezelje; 
 5. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére  vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;  

Amennyiben valamely érintetti jogával szeretne élni, ezirányú kérelmét a gyors ügyintézés érdekében a  studio@dorasilagyi.hu elektronikus levelezési címen, vagy a II. pontban megadott elérhetőségek egyikén keresztül szíveskedjen jelezni Adatkezelő részére.

 

III.5. Panaszkezelés 

Adatkezelés célja  Adatkezelő által értékesített termékekkel kapcsolatos minőségi – vásárlói – kifogások, panaszok kezelése.
Kezelt adatok köre  – vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail  cím, termék adatai (megnevezése, vételára),  érvényesíteni kívánt igény, hiba, rendezés módja,  jegyzőkönyv felvételének dátuma, panaszban szereplő  bármely egyéb személyes adat, panasz egyedi  azonosítószáma.
Jogalap 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja – Adatkezelőre vonatkozó  jogi kötelezettség teljesítése 

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  17/A. §-a

Időtartam  Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, valamint  a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni,  és azt az ellenőrző hatóságnak kérése bemutatni [Fgy.  tv. 17/A. § (7) bekezdés].

 

A panaszok kezelése céljából kezelt személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő férhet  hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, melynek keretében  szükségessé válik a személyes adatok továbbítása az említett szervek felé, úgy abban  az esetben a bíróság vagy a hatósági is hozzáférhet a személyes adatokhoz. 

Az érintettet megillető jogosultságok (részletes kifejtését Tájékoztató V. pontja tartalmazza): 

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az  adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból,  milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok  illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet,  továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 
 3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan  személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  
 4. az adatkezelés korlátozásához való jog – kérheti (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése  vagy védelme érdekében), hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne  kezelje; 
 5. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére  vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;  

Amennyiben valamely érintetti jogával szeretne élni, ezirányú kérelmét a gyors ügyintézés érdekében a  studio@dorasilagyi.hu elektronikus levelezési címen, vagy a II. pontban megadott elérhetőségek egyikén keresztül szíveskedjen jelezni Adatkezelő részére.

 

III.8. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok 

Adatkezelés célja  Megrendelés céljából történő, informális  kapcsolatfelvétel adatkezelővel.
Kezelt adatok köre  Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, üzenet tartalma.
Jogalap 

a) Természetes személy ügyfél esetén: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett  önkéntes hozzájárulása. 

A hozzájárulása bármikor visszavonható. A hozzájárulás  visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a  visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

b) Nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója  esetén: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az Adatkezelő  termék rendeltetésszerű értékesítéséhez fűződő  jogos érdeke.

Időtartam  Adatkezelő a személyes adatokat a törlési kötelezettség  beálltáig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 6  hónapig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható,  törölhető: a studio@dorasilagyi.hu email címre küldött  üzenettel, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva.

 

A kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen Adatkezelő férhet  hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, melynek keretében  szükségessé válik a személyes adatok továbbítása az említett szervek felé, úgy abban  az esetben a bíróság vagy a hatósági is hozzáférhet a személyes adatokhoz. 

Az érintettet megillető jogosultságok (részletes kifejtését Tájékoztató V. pontja tartalmazza): 

 1. hozzájárulás visszavonásához való jog – érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő  adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás  visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 2. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az  adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból,  milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok  illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat; 
 3. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet,  továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon; 
 4. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan  személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  
 5. személyes adatainak törléséhez való jog – kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje; 6. az adatkezelés korlátozásához való jog – kérheti (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése  vagy védelme érdekében), hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne  kezelje; 
 6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére  vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;  8. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére  bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  megkapja az adatkezelőtől, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok  vonatkozásában illeti meg, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik; 9. tiltakozáshoz való jog – kizárólag a nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója gyakorolhatja 

Amennyiben valamely érintetti jogával szeretne élni, ezirányú kérelmét a gyors ügyintézés érdekében  a studio@dorasilagyi.hu elektronikus levelezési címen, vagy a II. pontban megadott elérhetőségek egyikén keresztül szíveskedjen jelezni Adatkezelő részére.

 1. ADATBIZTONSÁG 

A személyes adatok megismeréséhez Adatkezelő és az adatfeldolgozók a  munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.  Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,  mely az adatok biztonságát garantálja. 

Szervezési intézkedések 

Adatkezelő informatikai rendszeréhez való hozzáférést személyhez köthető  jogosultsággal teszi lehetővé, melynek kiosztása során érvényesül a „szükséges és  elégséges jogok elve”. Ennek értelmében Adatkezelő informatikai rendszereit és  szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges  mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig  használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot  csak az a személy kaphat, aki a biztonsági vagy egyéb okokból nem esik korlátozás  alá, valamint rendelkezik az informatikai rendszer biztonságos használatához  szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel. 

Adatkezelő adatfeldolgozóival írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat  vállalnak, melyek fokozott betartásával kötelesek eljárni. 

Technikai intézkedések 

Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozók által tárolt adatok kivételével – saját  eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket  Adatkezelő zárt, riasztórendszerrel ellátott szerverteremben tárolja, többlépcsős,  jogosultság ellenőrzéséhez között beléptető rendszerrel védetten. 

Adatkezelő többszintű tűzfalas védelemmel védi belső hálózatát. Az alkalmazott  nyilvános hálózatok belépési pontjain minden esetben hardveres tűzfal (ún.  határvédelmi eszköz) került telepítésre. Az adatokat Adatkezelő több helyen tárolja,  védve azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől,  elvesztéstől, sérüléstől, jogellenes megsemmisítéstől. 

Adatkezelő többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl.  vírusvédelem) védi belső hálózatait a külső támadásoktól. Adatkezelő által működtetett  informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérés kizárólag  titkosított adatkapcsolaton (VPN)3 valósítható meg. 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan  megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai  megoldásoknak. 

 

3 Virtuális magánhálózat (angolul: Virtual Private Network, VPN)

 

 1. ÉRINTETTI JOGOK 

V.1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog 

Az adatkezelő jelen dokumentummal eleget tesz az Adatkezelőre, az adatkezelés  céljára és jogalapjára, időtartamára, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatra, továbbá  ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó  tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható,  feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát. 

V.2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való  hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra  vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen  adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a  következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 1. a) az adatkezelés céljai; 
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes  adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli  címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes  adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése ellen; 
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető  információ; 
 7. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább  ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető  információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre  nézve milyen várható következményekkel jár. 

V.3. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az  adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok  – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

V.4. A törléshez való jog – „jog az elfeledtetéshez” 

A személyes adatot törölni kell, ha 

 1. a) az adatkezelés célja megszűnt; 
 2. b) az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más  jogalapja; 
 3. c) az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre  ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat  végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; d) az adatkezelés jogellenes; 
 4. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 5. f) az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor. 

V.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

 1. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; c) adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; d) az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott  közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat  végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. 

V.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az  adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség  

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy  adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,  kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  Az érintettet, kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

V.7. Adathordozhatósághoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Adatkezelő rendelkezésére  bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható  formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik  adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,  amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés  hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon  működik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra,  hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való  jogot.  

V.8. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor  tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az  adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az  említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Adatkezelő a  személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy  az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek  elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,  vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez  kapcsolódnak. 

V.9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve  joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben: 

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében  szükséges; 
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi  lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek  védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az  adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a  döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintettet az alábbi vagylagosan rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek illetik meg. 

 1. a) Adatkezelőhöz való fordulás lehetősége

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik  gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatkezelőhöz fordulhatnak.  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem  nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül  tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy  az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági  jogorvoslati jogával.

 1. b) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy  személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy  annak közvetlen veszélye fennáll. Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen,  különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további  elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza. A Hatóság vizsgálata ingyenes,  a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Döntést főszabály szerint a  bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz. 

A Hatóság elérhetősége: 

1363 Budapest, Pf. 9. 

Honlap: www.naih.hu 

Tel.: +36-1-391-1400 

 1. c) Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha  megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése  következtében megsértették a rendeletben rögzített jogait. A pert az Adatkezelővel  vagy az adatfeldolgozóval szemben, az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó  tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás  megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt  is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a  közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. Magyarországon a pert – az érintett  választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindíthatja.  

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:  ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az  adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt  megtéríteni; 

ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az  adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett  személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy  nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől. 

VII. MELLÉKLETEK 

 1. számú melléklet – Jogszabályok jegyzéke 
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU)  rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény („Infotv.”) 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII. törvény („Reklámtv.”) 
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”) 
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogy. tv.”) 
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó  szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.  29.) NGM rendelet („Fgy. NGM rend.”);
 1. számú melléklet – Fogalommeghatározások 
 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen  vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,  helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,  genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy  vagy több tényező alapján azonosítható. A természetes személyek továbbá  összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és  protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és  cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás  azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi  azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva  felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott  személy azonosítására; 
 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit  önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit  az uniós vagy hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére  vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja; 
 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség  vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a  gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,  lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon  történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,  törlés, illetve megsemmisítés; 
 • érintett” a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen.  Kizárólag természetes személyek minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem,  ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont személyes  adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég képviselőjének adata is (pl.  telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb.). 
 • érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat  vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy  beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 • adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük  korlátozása céljából; 
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy  más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,  elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan  hozzáférést eredményezi. 
 • álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek  következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható  meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési  intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes  személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,  hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat  keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek hozzá személyes  adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi  kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az  alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
 • cookie”: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett  eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és  olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k,  amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és  vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett  eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is); 
 • harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az  adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy  adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére  felhatalmazást kaptak; 
 • harmadik ország”: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági  Térségnek nem tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan nemzetközi  megállapodásokat, amelyek kiterjednek a személyes adatoknak a harmadik országok  vagy a nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására, ha e megállapodások  nem érintik a GDPR vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit; 
 • profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,  amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő  bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,  gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,  érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy  mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 
 • nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti  megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre; 
 • nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,  decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,  amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
 • vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,  függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató  személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 1. számú melléklet – Adatfeldolgozók
Tevékenység  tárhelyszolgálgatás, hírlevélküldő szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése  Hostinger International Limited
Székhely  1 Lordou Vironos Street 17. Lumiel Building, 4th  floor 18. Larnaca, CY 6023, Cyprus
Cégjegyzékszám  CY10301365E
E-mail  gdpr@hostinger.com
Honlap  www.hostinger.com

 

Tevékenység  banki átutalás
Adatfeldolgozó megnevezése  Raiffeisen Bank Zrt
Székhely  1133 Budapest, Váci út 116-118.
Cégjegyzékszám  01 10 041042
E-mail  info@raiffeisen.hu
Honlap  https://www.raiffeisen.hu/

 

Tevékenység  Kiszállítás
Adatfeldolgozó megnevezése  Foxpost Zrt.
Székhely  3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.
Cégjegyzékszám  10-10-020309
Adószám  25034644-2-10
E-mail  foxpost_igazgatosag@foxpost.hu
Honlap  https://foxpost.hu/csomagkuldes

 

 

hu_HUHungarian